15:59, 02/12/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 550 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 10/12/2021

Ngày thực hiện: 22/12/2021