Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 722 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 16/12/2021

Ngày thực hiện: 29/12/2021