16:07, 07/05/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 26/05/2021

Ngày thực hiện: 14/06/2021