15:25, 29/11/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 30/11/2021

Ngày thực hiện: 15/12/2021