15:29, 19/06/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 845 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/06/2021

Ngày thực hiện: 15/07/2021