15:17, 13/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:100

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 21/09/2022

Ngày thực hiện: N/A