20:32, 23/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:27

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 27/05/2022

Ngày thực hiện: N/A