20:40, 29/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50:3

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 01/07/2022

Ngày thực hiện: N/A