22:45, 23/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 04/07/2022

Ngày thực hiện: 29/07/2022

Tài liệu đính kèm