16:00, 19/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 29/08/2022

Ngày thực hiện: 15/09/2022