19:23, 15/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,100 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/03/2022

Ngày thực hiện: 25/04/2022