15:58, 31/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 14/06/2022

Ngày thực hiện: 24/06/2022