15:23, 13/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 15/09/2022

Ngày thực hiện: 12/10/2022