Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,293.56 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/05/2022

Ngày thực hiện: 01/06/2022