15:55, 09/02/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 11/02/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 14/02/2022

Ngày thực hiện: 10/03/2022