15:52, 29/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 150 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 08/07/2022

Ngày thực hiện: 26/07/2022

Tài liệu đính kèm