16:29, 20/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 30/05/2022

Ngày thực hiện: 30/06/2022