15:38, 09/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/07/2022

Ngày thực hiện: 10/08/2022

Tài liệu đính kèm