20:38, 12/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 16/06/2022

Ngày thực hiện: 07/07/2022