20:48, 12/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 08/06/2022

Ngày thực hiện: 22/06/2022

Tài liệu đính kèm