15:10, 20/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 200 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 23/05/2022

Ngày thực hiện: 15/06/2022