21:13, 27/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 200 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 03/06/2022

Ngày thực hiện: 04/07/2022

Tài liệu đính kèm