15:54, 03/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/05/2022

Ngày thực hiện: 31/05/2022