15:54, 05/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 12/07/2022

Ngày thực hiện: 27/07/2022