16:10, 25/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 04/04/2022

Ngày thực hiện: 15/04/2021

Tài liệu đính kèm