18:07, 19/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 27/07/2022

Ngày thực hiện: 12/08/2022