20:40, 01/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 400 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 09/06/2022

Ngày thực hiện: 29/06/2022