Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 4,000 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 13/09/2022

Ngày thực hiện: 30/09/2022

Tài liệu đính kèm