16:12, 22/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 07/04/2022

Ngày thực hiện: 12/05/2022