Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 15/06/2022

Ngày thực hiện: 27/06/2022