16:29, 20/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 25/05/2022

Ngày thực hiện: 15/06/2022