16:26, 01/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 15/06/2022

Ngày thực hiện: 10/08/2022