22:14, 11/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 6.6 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 15/08/2022

Ngày thực hiện: 05/09/2022