18:04, 19/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 689 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 29/07/2022

Ngày thực hiện: 15/08/2022