15:30, 10/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 26/05/2022

Ngày thực hiện: 16/06/2022