22:11, 28/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 05/08/2022

Ngày thực hiện: 29/08/2022