Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 24/08/2022

Ngày thực hiện: 20/09/2022