16:25, 05/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 750 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 22/08/2022

Ngày thực hiện: 16/09/2022