20:38, 12/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 20/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 21/07/2022

Ngày thực hiện: 08/08/2022