15:21, 12/11/2021

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 88 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2021

Ngày Đăng ký cuối cùng: 15/11/2021

Ngày thực hiện: 22/11/2021