15:30, 25/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 06/05/2022

Ngày thực hiện: 20/05/2022