20:36, 13/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 22/06/2022

Ngày thực hiện: 06/07/2022