Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 02/06/2023

Ngày thực hiện: -

Tài liệu đính kèm