Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 11/09/2023

Ngày thực hiện: 26/09/2023