14:17, 05/04/2022

TRA: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tài liệu kèm theo (thay thế file ngày 01/04/2022)

Trong bài viết này:

    TRA: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tài liệu kèm theo (thay thế file ngày 01/04/2022)

    Công ty Cổ phần Traphaco công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và tài liệu kèm theo  (thay thế file ngày 01/04/2022) như sau:

    HOSE

    Tài liệu đính kèm