15:38, 08/09/2022

TRC: Nghị quyết HĐQT về việc giao/ủy quyền cho TGĐ tổ chức thực hiện hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan trong năm 2022

Trong bài viết này:

     Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc giao/ủy quyền cho TGĐ tổ chức thực hiện hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan trong năm 2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE