08:28, 28/04/2022

TRS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TRS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 11/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại văn phòng công ty, số 34 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1. TP.Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
  + Thông qua các tờ trình:
  · Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
  · Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  · Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

  HNX