16:00, 05/01/2022

TSD: Nguyễn Thị Hiền - Thành viên BKS - đăng ký bán 2,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hiền
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
  - Mã chứng khoán: TSD
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,000 CP (tỷ lệ 0.16%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu TSD
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/01/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/01/2022.

  HNX