15:39, 13/07/2022

TTL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG
  - Mã chứng khoán: TTL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,814,233 CP (tỷ lệ 11.5%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,342,726 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6,156,959 CP (tỷ lệ 14.71%)
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 04/07/2022.

  HNX