15:22, 18/07/2022

TTL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Tasco

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Tasco
  - Mã chứng khoán: TTL
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14,838,949 CP (tỷ lệ 35.45%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 14,838,949 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/07/2022.

  HNX