TTL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Tasco

TTL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Tasco

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Tasco
- Mã chứng khoán: TTL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14,838,949 CP (tỷ lệ 35.45%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 14,838,949 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/07/2022.

HNX